Innkalling til årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 19. mars kl 18.

Innkalling til årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 19. mars kl 18.

Velkommen til Stavanger Seilforening sitt årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Hotel Victoria, Skansekaien 1, 19. mars kl 18 med felles middag etter årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars kl 18. til dagligleder@stavangerseilforening.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangerseilforening.no

Dagsorden

Styreleder ønsker velkommen og starter med å orientering om diverse saker.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning.
 9. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent for 2024
 12. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2024
 13. Behandle Stavanger Seilforenings langtidsplan og
  handlingsplan
 14. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok.
 15. Behandle SS Lov

  16. Foreta valg:
  1. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og minst ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

17. Engasjere revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap.

Felles middag etter årsmøtet

De som ønsker å spise felles middag på Victoria etter årsmøtet må melde seg på ved å sende en mail til dagligleder@stavangerseilforening.no

Det blir servert fisk med dessert, prisen er 585,- og blir fakturert ved påmeldingsfrist.

NB, påmeldingsfrist for middag er mandag 11. mars.

Årsmøtedokumenter(kommer senest en uke før årsmøtet):

KRABBEN*
SS lov
Langtidsplan 2020- 30
Organisasjonshåndbok
Valg
Styrets forslag til dirigent, underskrivere av protokoll og valgkomite

* I Krabben ligger regnskap 2023, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2023 og handlingsplan 2023.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov. 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret