HMS-reglement for Langøy

HMS-reglement for Langøy

Arbeid på Langøy og tilhørende fasiliteter skal utføres i.h.t. dette HMS reglement.

Husk at du er på en øy, ett godt stykke ifra sykehus, nærmeste legehjelp på Judaberg er:

Legevaktsentral51 71 25 00
Legevakt51 71 25 50
Legekontor51 71 24 44
Helsesøster51 71 47 47

Ved akutt nødhjelp er telefonene som ellers

Brann og akutt forurensning110
Politi og redningssentral112
Lege og ambulanse113

Ved behov for å oppgi posisjon til nødetat, bruk: Min posisjon er
59 grader 8 minutter og 55 sekunder nord,
5 grader 51 minutter og 18 sekunder øst.
Stedet er Langøy i Finnøy kommune

Området Vest for huset er muligens egnet til landing med helikopter

Badeplassen er påtenkt for mottak av ambulansebåt

  1. Ved innkjøp av væsker og lignende skal det alltid medfølge HMS Datablad. Disse oppbevares i mappe ved besøksprotokollen.
  2. Det skal alltid benyttes egnet verneutstyr ved arbeider på Langøy, hvis dette ikke er tilstede, skal arbeidet utsettes til egnet verneutrustning forefinnes.
  3. Tyngre arbeid, arbeid i høyden, arbeid med fallfare og lignende eller der det kreves, skal alltid utføres av minimum to personer.
  4. Elektriske installasjoner, rørinstallasjoner el.lign. skal utføres av fagfolk.
  5. Arbeid på gangvei, brygger ( inkl. flytebrygger ) fortøyninger el.lign., skal alltid utføres av  minimum to personer.
  6. Overhold disse enkle regler og nytt dagene på Langøy og ikke i sykesengen.