Fortøyning/ Ship shape

Fortøyning/ Ship shape

Rigg

Løpende rigg skal til enhver tid være stramt festet vekk fra masten slik at den ikke slår og lager unødig lyd.

Området rund båten

Skal være ship shape og ikke brukes til oppbevaring av joller, kjetting, anker etc.

Standardfortøyning

For standard fortøyning av alle båter i hele havnen gjelder følgende:

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to akter. Hvis båtens lengde i forhold til brygge tilsier det må det også legges ut spring.
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon
  • Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsøyer på utriggerne
  • Bruk strekkavlastere i god kvalitet
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båsen
Fortøyning

Innfesting

Tauverk skal festes i utriggerens fortøyningsøyer uten sjakkel eller metallkause, da dette ødelegger galvaniseringen og forkorter bryggens levetid.

Stramming

En godt innstrammet fortøyning hindrer båten i å jage i båsen og dermed påføre bryggene store krefter. Ved vedvarende vind vil også stramme fortøyninger overføre og fordele krefter mellom utriggerne.

Tauverk

Alle fortøyninger skal ha kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon. Bruk relativt nytt tauverk av god kvalitet beregnet på fortøyning tilpasset båtens størrelse og vekt i forhold til bruddstyrke, strekk og gnag.

Båteiers ansvar og plikter

Båteiere kan pålegges å utbedre fortøyninger, løpende rigg eller båtplass som ikke er tilfredsstillende, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning. Unnlatelse av å etterkomme slike pålegg kan i ytterste konsekvens medføre krav om flytting av båt og tap av båtplass/medlemsskap.