Lov for Stavanger Seilforening

Lov for Stavanger Seilforening

Det vises til NIF loven (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov) og Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. Lov for Stavanger Seilforening, stiftet 29.juni 1906, med senere endringer, senest av 14. januar 2020, Lov for Stavanger Seilforening.

Loven som helhet her: SS Lov ihht 2020 lovnorm-for-idrettslag – 01.12.19

GENERELT OM LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Ufravikelig lovnorm

Stavanger Seilforening skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det Stavanger Seilforening må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i Stavanger Seilforening.

Innmelding i NIF
Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i Stavanger Seilforenings lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Stavanger Seilforening selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan Stavanger Seilforening legge til det Stavanger Seilforening selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av Stavanger Seilforening skal reguleres gjennom Stavanger Seilforenings organisasjonsplan.

Motstrid mellom Stavanger Seilforenings lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i Stavanger Seilforenings lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i Stavanger Seilforenings lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i Stavanger Seilforenings lov være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no