Reglement for Langøy

Reglement for Langøy

Justert for organisasjonsendring vedtatt av årsmøte 26.feb. 2003–samt årsmøtet 15. feb. 2010. Vedtatt på hovedstyremøte 3.nov. 2003, og for siste justeringer godkjent og vedtatt på hovedstyremøte 19. apr. 2010.

§1 Dette reglement gjelder for hele holmen med bygninger, brygger og besøkende båter når de ligger til holmen eller på svai i bøye eller for anker nær holmen. Driften av Langøy ivaretas av ”Anleggskomite Langøy” i etterfølgende benevnt Langøykomiteen.

§2 Foreningens medlemmer med familie har adgang til å benytte Langøy – gjerne sammen med gjester. Seilbåter som gjester Rogaland har også adgang. Alt opphold på øyen skal skje på en slik måte at det ikke forårsaker skade på helse – materiell eller miljø.

§3 Alle besøkende plikter å føre seg inn i besøksprotokollen ved hvert besøk og å gjøre opp etter gjeldende takster

§4 I tiden 23.00 til 07.00 har alle krav på nattero. Men også ellers skal unødig støy og uro unngås. Radio og musikk må bare spilles under dekk og slik at ikke andre sjeneres. Unødig motorkjøring, f.eks. batteriladning, kjøleaggregat, lysmotor, er ikke tillatt på Langøy. Vannskikjøring henvises til fjorden på utsiden av holmen.

Ved avvikling av spesielle arrangement i hytten, (f.eks. åpningsfest), kan det gis dispensasjon fra nattero-bestemmelsene til kl.02.00, under forutsetning av at:

a) Tillatelse er innhentet fra Langøykomiteen.
b) Arrangementet er behørig bekjentgjort på forhånd.
c) Nattero ombord i båtene og i nærheten av kaien etter kl.23.00

§5 Alkohol kan nytes på verdig måte, i hytten til kl.23.00, men ombord i båtene etter kl.21.00 bare under dekk – og aldri til sjenanse for andre.

§6 Alle besøkende må bidra til at det er ryddig og rent overalt. Kjøkken og toaletter skal vaskes ofte av brukerne. Avfall skal de besøkende selv fjerne / ta med seg ved avreise. Det er satt opp søppelcontainer på Reilstad kai. Det er forbudt å kaste avfall av noe slag i sjøen ved brygger og bade-/fiskeberg. Det samme gjelder utpumping av båttoaletter /septiktank. Alle båter skal fortøyes slik at det ikke oppstår skade eller unormal belastning på moringer , flytbrygger eller kaianlegg.

§7 Hunder og andre dyr kan under eiers kontroll gå løse på de deler av holmen som vanligvis ikke brukes. Dersom sauer / geiter er satt på beite på øyen skal hunder alltid føres i bånd. De må ikke «luftes» eller stå bundet på en slik måte at de er til sjenanse, og eier må fjerne dyrets ekskrementer fra de alminnelige beferdede områder.

§8 Besøkende pålegges å ta godt vare på foreningens eiendom – det være seg bygninger, inventar, utstyr, redskap eller fortøyninger. Meld mangler til Langøykomiteen. Foreningens robåt er til alminnelig avbenyttelse eller avtale mellom de besøkende. Etter bruk skal den alltid legges på plass i sin fortøyning.
Besøkende skal – før de forlater Langøy – kontrollere at:

  • Flagg og vimpler er tatt inn.
  • Hytten er ryddet og rengjort.
  • Vinduer er stengt.
  • Gardiner er trukket for.
  • Robåten er skikkelig fortøyet.
  • Hytten er avlåst.

§9 Hytten og toalettene tillates ikke benyttet utenom sesongen med mindre Langøykomiteen på forhånd har samtykket. Langøy kan av Langøykomitèen stenges for almen ferdsel for kortere tid, f.eks. ved juniorleiren (Langøyleiren), utleie til firma o.l.

§10 Langøykomiteen har anledning til å leie ut Langøy til firma på hverdager i sesongen. Utleieperioden skal kunngjøres ved oppslag ved Klubbhuset på Sølyst i rimelig tid før de gjelder samt bekjentgjøres på nettstedet . Ved utleie skal min. et medlem av Stavanger Seilforening være til stede som foreningens representant.

§11 Langøykomiteens og alle styremedlemmer har plikt til å påse at dette reglementet blir overholdt. De skal om nødvendig påtale brudd på reglementet. De har plikt til å rapportere gjentagelse av regelbrudd til Langøykomiteen.