Havneregler for Stavanger Seilforening

Havneregler for Stavanger Seilforening

Disse regler bestemmes av styret. Sist oppdatert pr 19.02.2019

§1
Båthavnen er det området på land og sjø med installasjoner og bygninger som disponeres av Stavanger Seilforening.

Seilbåter har prioritet til plassene i havnen. Dersom plasser ikke kan benyttes av seilbåt kan styret tildele disse til motorbåter.

Havnereglementet gjelder for hele båthavnen.

§2
Drift og vedlikehold av båthavnen ivaretas av daglig leder, som er ansvarlig ovenfor Styret.

Daglig tilsyn utføres av daglig leder i henhold til instruks. Ekstraarbeider daglig leder utfører for den enkelte båteier betales til foreningen.
Alle båteiere, herunder senior jolleeiere, plikter å være med på to dugnader pr. år innkalt av daglig leder eller en komiteleder. Dugnadsplikten kan utføres i havnen, jollehavnen, på Langøy eller ved regatta arrangement. Den som ikke møter, må enten skaffe stedfortreder eller betale et gebyr fastsatt av Styret.

§3
Bare medlemmer av Stavanger Seilforening kan søke om ny båtplass i havnen, det betales et fastsatt engangsgebyr ved første søknad, søknaden må fornyes hvert år til plass tildeles.

Unnlater en å registrere seg med søknad ett eller flere år, må det da gjeldende engangsgebyr betales på nytt. Søknad om ny båtplass skal skje skriftlig hvert år, med angivelse av båttype og størrelse. Skriftlig søknad gjelder også ved skifte til mindre, større, bredere eller tyngre båt, eller ønske om annen båtplass. Båtskifte skal være godkjent av Styret før ny båt ankommer båthavnen. Tidsfrist for alle søknader i havnen er innen 31.12 og gjelder for det kommende året.

Ledige båtplasser blir tildelt hvert år senest innen utgangen av mars. Havneavgift er gyldig fra 1. mars. Hvis båtplass ikke skal benyttes for året, må dette meddeles daglig leder innen 1. februar

Tildelt båtplass som ikke benyttes til godkjent båt, kan etter søknad beholdes mot å betale minsteavgift i maksimalt to år. Båtplassen disponeres da av daglig leder. Etter to år tapes retten til plassen. Båtplasser kan ikke fremleies. Båteiere er forpliktet til selv å sørge for forsvarlig fortøyning, og fortøye etter gjeldende retningslinjer for båthavnen.

Ansvarsforsikring er påbudt for alle båter i havnen, og skal årlig dokumenteres til daglig leder.

§4
Båter som har plass i havnen og som det er betalt båtplassavgift for, er fortrinnsberettiget til vinteropplag. Til vinteropplag kan også andre båter lagres, så langt plassen tillater, når dette ikke skjer til fortrengsel av havnens egne båter. Båteiere betaler gjeldende avgifter for å stå på land, selv om opplaget bare benyttes i deler av vinteren. Det er kun forenings krakker som skal benyttes til opplag i havnen. Båthengere for Express og mindre seilbåter samt motorbåter er tillat i for opplag i vinterhalvåret på anviste plasser. Bestilling av alle opptak og vinteropplag gjøres til administrasjonen.

§5
Styret kan når det er nødvendig for båthavnens sikkerhet og utnyttelse, pålegge bytte av båtplasser. Ved pålagt bytte beholdes båtplass ansiennitet, i henhold til reglement for tildeling av båtplasser.

Lengste båtlengde i havnen er maksimum 14,99 meter, og dette kun på plasser som er tilrettelagt for stor båt.

Standard båtplass i havnen er bredde 4 m målt fra senter til senter på utliggere.

Maximal båtbredde som kan plasseres i båtplassen er lysåpning minus 60 cm for båtlengde opp til 10,99 meter, lysåpning minus 80 cm for båtlengde over 10,99 meter.

Et mindre antall båtplasser på D og E bryggen har restriksjoner på dybden.

Et mindre antall båtplasser på A, B og E bryggen kan ta båter inntil 14,99 meter.

Det er ikke tillat å plassere båter i havnen som overgår de kapasiteter som båtplassen er beregnet for.

§6
Båthavnens anlegg og installasjoner som kran, verksted, service kai, maste og slepejolleskur og seilloft, er primært forbeholdt havnens egne båter. Gjester og utenforstående båter kan etter forhåndsavtale med daglig leder, benytte disse anlegg når det ikke skjer til fortrengsel av havnens egne båter. Betaling for disse tjenestene gjøres i henhold til gjeldende prisliste.

Følgende regler gjelder:

Slepejoller skal oppbevares på anviste plasser i jollestativ eller på dekk i egen båt.

Parkering er kun for medlemmer og deres gjester på anviste plasser.

Båttilhengere: Private tilhengere skal ikke oppbevares på foreningens område.
Kranen må bare betjenes driftsleder eller godkjente/sertifiserte medlemmer. Alle opptak bestilles hos administrasjonen eller på foreningens hjemmeside og faktureres etter gjeldende prisliste.

Medlemsverkstedet skal ikke benyttes til lagring. Benyttet redskap rengjøres og legges tilbake på plass.

Servicekaien skal brukes ved rigging, ombord- og i land-stigning, ombord- og ilandbringing av utstyr. Annet opphold bare etter avtale med daglig leder. Det skal da gis plass til båter som skal utføre forannevnte funksjoner.

Masteskur: Alle nedriggede master skal lagres uten salingshorn og merkes med navn og telefon og legges i mastehus.

Seilloft: Tørre seil må ikke henge unødig. Annet utstyr skal ikke oppbevares på seilloftet.

Elektriske strømuttak på seilloftet kan kun brukes til håndlamper, håndverktøy og batteriladere og da under påsyn. Elektriske ledninger skal være opphengt og tas bort etter bruk.

Støperiet: Bodene i støperiet er kun for medlemmer med båt i havnen og tildeles etter søknad. Lagring av utstyr skal kun skje i tildelte boder. Løsøre lagret i felles områder kan kasseres. Innendørs lagring av bensin på tanker og kanner er forbudt.

Bruk av strøm: Båteier betaler for eget forbruk av strøm. Det er strømmåler til hvert uttak som avleses av administrasjonen minst 2 ganger pr. for år og faktureres etter gjeldene strømsatser. Strømkabel fra foreningens uttak til båt skal være av godkjent type, uten skjøt eller skjøtekontakt. Administrasjonen har rett til å frakople/klippe kabel som ikke er i henhold til reglementet / forskriftene for elektriske anlegg.

Rydding: Båteiere er ansvarlig for all opprydding etter egen båt.

§7
Gjesteplasser: Daglig leder kan etter avtale med båteiere, disponere ledige båtplasser til besøkende gjester. Båteier plikter å meddele administrasjonen dersom båten er ute av havnen i lengre perioder (mer enn 2 uker). Det skal ikke ligge båter på molo/bølgebryter med unntak av definerte plasser for aktive Express båter i sommersesongen. Uvedkommende båter bortvises.

§8
Brudd på havnereglementet kan medføre tap av båtplass.

Vedlegg

OVERSIKT OVER STØRRELSE OG DYBDE PÅ BÅTPLASSENE PÅ STAVANGER SEILFORENING’S HAVN PÅ SØLYST.

A – bryggen
A1 – A17maxlengde 11,50m og 4 plasser med dybde begrensning
A18-A24max lengde 13,00 m
A25-A28max lengde 15,00m

B – bryggen
B01-B5max lengde 15,00m
B06-B19max lengde 12,00

C – bryggen
Max vekt 9 tonn
Yttersidemax lengde 13,00m – Plass C68,70 og 72 max lengde 10 m.
Innersidemax lengde 12,30m

D – bryggen
Max vekt 7 tonn
Yttersidemax lengde 11,00m
InnersideDybde begrensning på 16 plasser (motorbåtplasser max lengde 10,00 m)

E – bryggen inkl. rausmol
E1-E17Dybdebegrensing (motorbåtplasser max lengde 10,00m)
E18-E24/E31Max lengde 13,00
E25-E37Max lengde 15,70m

F – bryggen (bølgebryter)
Kun Express -regattabåter og kun i tiden april-oktober.