Reglement for tildeling av båtplasser

Reglement for tildeling av båtplasser

REGLEMENT FOR TILDELING AV BÅTPLASSER I STAVANGER SEILFORENINGS HAVN.

Reglementet vedtas av styret Sist oppdatert 19. feb. 2019.

§1
Båtplasser kan bare tildeles medlemmer av Stavanger Seilforening. Tildeling skjer etter søknad. Daglig leder foretar tildeling av faste og midlertidige båtplasser.

§2
a) Nye båtplasser tildeles medlemmer etter skriftlig søknad til daglig leder. Søknaden sendes hvert år innen 31.12. til fast plass er tildelt. Ved første gangs søknad betales et søknadsgebyr på kr. 1000.- dette følger søknaden til fast plass er tildelt. Søknaden skal inneholde opplysninger om båttype, lengde, bredde og dybde.

b) Nye båtplasser tildeles medlemmer etter medlemsansiennitet. Med medlemsansiennitet forstås i dette reglement det antall år vedkommende sammenhengende har vært medlem i foreningen. Opphold i medlemskap medfører tapt medlemsansiennitet.
c) Ved lik medlemsansiennitet blir ny båtplass tildelt ved loddtrekning.
d) Ved tildeling av nye båtplasser kan en fravike medlemsansiennitetsprinsippet slik at seilbåter blir foretrukket – jfr. Lov for Stavanger Seilforening §1.
e) Leieavtale om disposisjonsrett til fast båtplass skal være underskrevet av båteier og Stavanger Seilforenings representant før tildeling er gyldig.

§3
a) Bedre/større /større båtplass tildeles medlemmer som allerede har fast båtplass i havnen, etter skriftlig søknad til daglig leder. Søknaden skal inneholde de opplysninger daglig leder til enhver tid måtte anmode om. Søknaden må være registrert i administrasjonen innen 31.12 hvert år, gjelder da for det kommende året.
b) Bedre/større båtplasser tildeles medlemmer etter båtplassansiennitet. Med båtplass ansiennitet forstås i dette reglement det antall år vedkommende sammenhengende har hatt fast båtplass i havnen. Opphold i det å besitte båtplass medfører tapt båtplassansiennitet. Herfra er unntatt slikt opphold som er omtalt i Havnereglementets §3.
c) Ved lik båtplassansiennitet blir Bedre/større båtplass tildelt ved loddtrekning.
d) I tilfelle flere medlemmer sammen besitter en båtplass og søker hver sin, blir det antall år de sammen har hatt båtplass delt på antallet andelshavere i fellesbåtplassen, ved beregning av båtplassansiennitet.
e) I tilfelle et eller flere medlemmer trekker seg fra en fellesbåtplass, beholder den eller de gjenværende hele båtplassansienniteten.
f) Medlemmer som etter søknad tildeles bedre/større båtplass, må påbegynne ny oppsparing av båtplassansiennitet.

§4
Daglig leder kan frata et medlem båtplass i tilfelle:
a) Medlemmet ikke innen fastsatte frister betaler alle avgifter og kontingenter til foreningen.
b) Medlemmet ikke overholder de til enhver tid gjeldende lover og reglementer for foreningen, samt lover og reglementer for forening/forbund foreningen er tilsluttet.
c) Medlemmet ikke sørger for forsvarlige fortøyninger og i den anledning ikke retter seg etter administrasjonens anvisning.
d) Medlemmet i særlig grad vannskjøter sin båt hva angår vedlikehold og manøvrering.

§5
I tilfelle et medlem skifter til betydelig større eller mindre båt eller mellom seilbåt og motorbåt, kan daglig leder frata vedkommende båtplassen, men plikter i så fall å skaffe vedkommende en dertil egnet plass, såfremt dette er mulig.

§6
Et medlem har krav på å få beholde båtplassen såfremt det ikke foreligger forhold som rammes av §4 og §5. Båtplass kan ikke fremleies.Tildelt båtplass som ikke benyttes av medlemmets båt som plassen er disponert til, disponeres av daglig leder.

§7
a) Medlemsansienniteten er personlig og kan ikke overtas av annen
b) Daglig leder kan beslutte at båtplassansienniteten kan overtas av ektefelle. Dersom barn overtar båt etter medlem ved død eller av annen grunn overdrar båten slik at barn får beholde båtplassen overføres ikke båtplassansienniteten. Men det gis rett til en båtplass i havnen.
Slik overtakelse av båtplass må søkes skriftlig til daglig leder.

§8
Tidsfrist for alle søknader i havnen er 31.12 og gjelder for påfølgende år.

§9
a) Med ny båtplass forstås i dette reglement båtplass som blir ledig og som kan tildeles medlem som fra før ikke har båtplass i havnen.
b) Med bedre/større båtplass forstås i dette reglement båtplass som blir ledig og som kan tildeles medlem som fra før av har båtplass i havnen og som ønsker annen båtplass.
c) Med midlertidig båtplass forstås i dette reglement båtplass som daglig leder kan disponere etter skjønn inntil plassen går til den årlige tildelingen.

§10
a) Daglig leder plikter å holde rede på medlemsansiennitet og båtplassansiennitet.
c) Daglig leder plikter å underrette medlemmer som etter søknad har fått tildelt ny eller Bedre/større båtplass. Søkere som ikke får slik tildeling får ingen underretning.

§11
Dette reglement vedtas av styret. Sist oppdatert 10.feb 2019