Protokoll fra Årsmøtet 2016

Protokoll fra Årsmøtet 2016

Tilstede: 58 stemmeberettigede medlemmer inkl. styret.

Dessuten møtte: Revisor Morten Helland og driftssjef Tordis Stangeland

Møtedato: Tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.00 – 20.30

Møtested: Victoria Hotel 9. februar 2016

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

SAK 6: Behandle innkommende forslag

A. I h.t. anbefaling fra NIF foreslår styret at årsmøtet gir styret fullmakt frem til neste årsmøte, til å oppdatere loven for Stavanger Seilforening i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. SS er pliktig til å endre loven i h.t. NIFs lovnorm.

B. I lys av bestemmelsene i foreningens lov om årsmøtets godkjennelse av låneopptak, ber styret om årsmøtets godkjennelse av overgang fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

C. Forslag fra Endre Middelthon Sunde, mottatt 2. januar 2016:

D. Forslag fra Øyvind Henriksen til årsmøtet i Stavanger Seilforening 9. februar.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2016

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2016

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

SAK 10: Engasjere statsautorisertrevisor/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

SAK 11: Foreta følgende valg

a. Leder og nestleder

b. Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

c. Valg av kontrollkomité:

d. Valg representanter til ting og møter

e. Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

Andre dokumenter

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55, som senere økte til 58, herav 3 kvinner. Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Einar Talgø som referent, Robert Johannessen og Kenneth Hustvedt til å underskrive protokollen, Ståle Tønnesen, Jonas Petter Ådnøy og Finn Tollefsen som tellekorps.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben, og presenterte versjonen av årsberetningen som følger regnskapet til Brønnøysundsregisteret. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

Rapport fra Langøykomiteen v/ Sonja Johannessen.

Gjennomgang av hva som er gjort i løpet av 2015 og litt tanker om hva vi vil med Langøy fremover. Det blir klargjort til flere dugnader utover våren.

Rapport fra Trening og opplæring v/ Leif Middelthon

Gjennomgang av hva som er gjort i 2015 samt tanker for hva det skal fokuseres på i 2016.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen. Styret la frem oversikt på kostnadsutviklingen de senere år.

Revisjonsrapport fra Sumergo v/revisor Edgar Wigestrand opplest av revisor Morten Helland.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

Rapport fra kontrollkomiteen ble gjennomgått av Per Lund. Komiteen hadde to kommentarer:

 • Det skal føres protokoll for innkjøp over beløpsgrense.
 • Det er ikke avholdt beredskapsøvelse.

Ellers hadde komiteen ingen kommentarer.

SAK 6: Behandle innkommende forslag

A. I h.t. anbefaling fra NIF foreslår styret at årsmøtet gir styret fullmakt frem til neste årsmøte, til å oppdatere loven for Stavanger Seilforening i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. SS er pliktig til å endre loven i h.t. NIFs lovnorm.

Styrets innstilling: Anbefaler årsmøtet å vedta oppdatert lovnorm fra NIF.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

B. I lys av bestemmelsene i foreningens lov om årsmøtets godkjennelse av låneopptak, ber styret om årsmøtets godkjennelse av overgang fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

Styrets innstilling: Anbefaler årsmøtet om å godkjenne overgang fra nedbetalingslån til Fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

C. Forslag fra Endre Middelthon Sunde, mottatt 2. januar 2016:

Til årsmøte i Stavanger Seilforening 9. februar 2016

Undertegnede fremmer herved forslag om at Klubbhuset som foreningen eier på Sølyst stilles til disposisjon for foreningens medlemmer til private arrangementer som konfirmasjon, jubileer etc.

Klubbhuset er et aktivum som bør få en større utnyttelsesgrad.

Styrets innstilling: Styret har behandlet forslaget i styremøte 14.januar d.å. Styret stiller seg positiv til at klubbhuset kan brukes til noe mer enn i dag. Retningslinjer for bruk av klubbhuset bør oppdateres og besluttes av styret. Styret anbefaler at årsmøtet oversender forslaget til styret for videre behandling og for oppdatering av retningslinjer for medlemmers bruk av klubbhuset.

Årsmøtet kommenterte at det er viktig at retningslinjene for slik utleie blir tydelige og ikke kommer i konflikt med foreningens øvrige aktivitet. Det bør dessuten arbeides for å få til en brukbar Internett tilknytning i klubbhuset.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

D. Forslag fra Øyvind Henriksen til årsmøtet i Stavanger Seilforening 9. februar.

Som aktiv Express-seiler og medlem av Stavanger seilforening ønsker jeg å fremme følgene forslag for årsmøtet i Stavanger seilforening som avholdes 9. februar 2016.

Express-flåten er regionens største aktive regattaklasse for en-type kjølbåter. Onsdagsregattaene utgjør ryggraden for aktivitet og sportslig utvikling av klassen – totalt 26 båter fikk registrert resultat høsten 2015! Stavanger seilforening har i en årrekke tilrettelagt for klassen og hovedtyngden av aktive seilere er lokalisert her.

De siste to sesongene har det blitt arrangert to løp hver onsdag. Dette har vært en ubetinget suksess som har bidratt til en generell nivåheving av klassen gjennom flere starter og jevnere, tettere seilaser. På tross av en positiv utvikling lokalt, har andre regioner hatt en større fremgang. Særlig synliggjort under NM i Stavanger i 2015 hvor beste lokale båt ble nummer 13. (NM i Stavanger var forøvrig et fantastisk arrangement!)

Jeg mener dagens onsdagsregatta ikke gir rom for videre sportslige utviklingen av Express-flåten. Det er behov for et mer dedikert arrangement hvor Expressene – og andre en-type kjølbåter som Melges, B/One, J70 – kan seile på mer fleksible baner med friere vind, og hvor det f.eks. også muliggjør ytterligere starttrening. «Marøy havet» er i så måte ideelt.

Kommende sesongen skal det også arrangeres NM for Melges i Stavanger. Samtidig vil Stavanger seilforening delta i Seilsportsligaen. Sportslig suksess vil kreve øving under forhold som ligger tett opp mot måten disse mesterskapene vil bli arrangert.

Gandsfjord seilforening ønsker ikke å tilrettelegge for et slikt arrangement.

Jeg foreslår derfor at Stavanger seilforening trer inn som arrangør eller offisiell medhjelper til GS i å arrangere en-type regatta for kjølbåter (Express, Melges, B/One og J70/80) på onsdager. Dette sikrer et godt sportslig tilbud samtidig som onsdagen beholdes som regionens kraftsentrum.

Jeg ber derfor årsmøtet fatte følgende vedtak:

Stavanger seilforening påtar seg å arrangere onsdagsregattaer for en-type kjølbåter, Express, Melges, B/One og J70/80, på «Marøy havet» kommende sesong eller inngår et offisielt samarbeid med

Styrets innstilling: Styret har behandlet forslaget i styremøte 03.02.2016. Styret anser saker av denne natur å ligge under styrets ansvarsområde. Styret er positiv til å behandle henvendelsen og anbefaler overfor årsmøtet at forslaget oversendes styret for videre behandling.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling – 48 stemmer for / 10 stemmer mot.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2016

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret fra 2015 til 2016

Vedtak: Årsmøtet godkjente kontingentene som foreslått

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2016

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2016.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Rolf Johansen viste til den grundige gjennomgangen av organisasjonsplanen på fjorårets Årsmøte, og til at årets forslag til endring ikke hadde betydning for hovedprinsippene.

Vedtak: Styrets forslag til organisasjonshåndbok ble vedtatt

SAK 10: Engasjere statsautorisertrevisor/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

Styret fremla forslag på Sumergo v/ Edgar Wigestrand

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

SAK 11: Foreta følgende valg

a. Leder og nestleder
 • Leder: Rolf Johansen, ikke på valg
 • Leder Trening & Opplæring / Nestleder: Leif C. Middelthon, valgt for 1 år.
b. Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

 1. Økonomiansvarlig: Harald Grøssfjell, ikke på valg
 2. Leder Regatta: Rune Kartveit, valgt for 2 år
 3. Leder Turseiling: Gro H. Kleiberg, valgt for 2 år
 4. Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen, valgt for 2 år
 5. Leder anlegg Sølyst: Carsten Bowitz, valgt for 2 år
 6. HMS: Vidar Løining, ikke på valg
 7. Varamedlem: Randi Stray, valgt for 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

c. Valg av kontrollkomité:
 • Per Lund valgt for 1 år
 • Erik Tjemsland valgt for 1 år
d. Valg representanter til ting og møter

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne

e. Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem
 • Leder: Per Haarr
 • Medlem: Kristian Kleiberg
 • Medlem: Hanne Bowitz
 • Varamedlem: Håvard Hauan

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt

Informasjonssaker:

 • Innsatsprisen 2015 går til Knut Tore Fjon for sin mangeårige innsats for tilrettelegging og oppfølging av foreningens unge seilere.
 • Innsatsprisen 2015 går til Hans G. Sørensen – alltid tilstedeværende og velvillig hjelpende hånd til foreningen og dens medlemmer.

Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen:

 • Karen Blom Kleiberg
 • Håvard Hauan

Stavanger 10. februar 2016

Robert Johannessen (sign)          Kenneth Hustvedt (sign)

Andre dokumenter