Protokoll fra Årsmøtet 2015

Protokoll fra Årsmøtet 2015

Til stede 58 stemmeberettigede medlemmer inkl. hovedstyret foruten driftssjef og en ektefelle.

Møtedato: Mandag 10. februar 2015 kl 18.00 – 20.30

Møtested: Victoria Hotel

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 58 og Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Vidar Løining som referent, Rolf Johnsen og Robert P. Johannessen til å underskrive protokollen, Einar Talgø, Ståle Freyer og Liv Kleppe som tellekorps.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

Rapport fra Langøy komiteen v/ Sonja Johannessen.
Gjennomgang av hva som er gjort i løpet av 2014 og litt tanker om hva vi vil med Langøy fremover. Det blir klargjort til flere dugnader utover våren.

Rapport fra Sport v/ Per Lund og Rune Kartveit.
Gjennomgang av hva som er gjort i 2014 samt tanker for hva det skal fokuseres på i 2015.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.
Det ble reist spørsmål ved utviklingen av de administrative kostnadene de senere årene. Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen. Styret vil fremlegge en oversikt over kostnadsutviklingen over noen år på neste årsmøte.
Intern Revisor Magnar Aksnes og Kaja Samuelsen presenterte revisorberetning for årsmøtet.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

SAK 6: Behandle forslag og saker

Det er ikke kommet inn forslag.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2015

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret fra 2014 til 2015.

Vedtak: Årsmøtet godkjente kontingentene som foreslått

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2015.

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2015.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Per Haar informerte årsmøtet om at styrets forslag til organisasjonsplan bygger på NIFs mal, og at denne skal behandles av årsmøtet hvert år. Første versjon fremlagt for årsmøtet i 2014.

Hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets forslag til organisasjonshåndbok ble vedtatt

SAK 10: Valg

Valgkomiteens leder fremla komiteens innstilling

a) Votering Leder og nestleder

 • Leder: Rolf Johansen, valgt for 2 år
 • Leder Regatta / Nestleder: Rune Kartveit, ikke på valg.

b) Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

 • Økonomiansvarlig: Harald Grøssfjell, valgt for 2 år
 • Leder for Trening & Opplæring: Leif C. Middelthon, valgt for 2 år
 • Leder Turseiling: Karen Blom Kleiberg, ikke på valg
 • Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen, ikke på valg
 • Leder anlegg Sølyst: Carsten Bowitz, ikke på valg
 • HMS: Vidar Løining, valgt for 2 år
 • Varamedlem: Håvard Hauan, ikke på valg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

c) Valg av kontrollkomitè:

 • Per Lund valgt for 1 år
 • Erik Tjemsland valgt for 1 år

d) Valg av ekstern revisor:

Styret fremla forslag på Sumergo v/ Edgar Wigestrand

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

e) Valg representanter til ting og møter

 • Ikke gjennomført

f) Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

 • Leder: Per Haarr
 • Medlem: Kristian Kleiberg
 • Medlem: Finn Amundsen
 • Vara medlem: Hanne Bowitz

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt

Informasjonssaker

Express NM, 28. – 30. august
Dugnader kan utføres:
 • Arrangementer (vi trenger frivillige til NM).
 • I havnen på Sølyst.
 • På Langøy.
Innsatsprisen 2014 går til
 • Jan Ketil Greve for arbeidet med havn og spesielt på D-bryggen og
 • Morten Sola for hans arbeid på Langøy.
Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen
 • Per Haarr
 • Per Lund
Takk til interne revisorer for hjelpen:
 • Magnar Aksens
 • Kaja Samuelsen

Stavanger 10. februar 2014

Rolf Johnsen (sign)  Robert P. Johannessen (sign)