Protokoll fra Årsmøtet 2013

Protokoll fra Årsmøtet 2013

Til stede 55 stemmeberettigede medlemmer inkl. hovedstyret.

Forfall fra hovedstyret: John Arild Viste, Per Lund

Møtedato: Mandag 17. februar 2014 Kl. 18.00 – 22.30

Møtested: Victoria Hotel 17. februar 2014

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55 og som dirigent/ordstyrer velges Bjørn Andersen, ved akklamasjon

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Leif Arild Åsheim som referent, Vidar Løyning og Svein Bertheussen til å underskrive protokollen, Rune Vatnamot, Ståle Tønnessen og Sigurd Bowitz som tellekorps, ved akklamasjon.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til åreberetning i Krabben. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt ved akklamasjon.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap som fremlagt i Krabben, og informerte årsmøtet om at styret i fremtiden ønsker å fremlegge et samlet regnskap som ikke er avdelingsfordelt. I år er regnskapet presentert i Krabben både i nytt og tidligere format, og begge ble gjennomgått på årsmøtet. Årsmøtet gav positiv respons på nytt presentasjonsformat av regnskap.

Revisor Magnar Aksnes presenterte revisorberetning for årsmøtet, denne er vedlagt referatet.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt, ved akklamasjon.

SAK 6: Vedta ny lov.

Per Haar informerte årsmøtet om at Stavanger Seilforening er pålagt av NIF å gjennomføre en lovendring slik at foreningens lover er i overensstemmelse med NIFs lovnorm, og gjennomgikk hovedpunkter i styrets forslag til ny lov for Stavanger Seilforening.

Vedtak: Styrets forslag til ny lov ble vedtatt uten motstemmer.

SAK 7: Behandle innkomne forslag. Forslag som foreligger til behandling er vedlagt årsberetningen

Behandlet som sak 8.

SAK 8: Fastsette medlemskontingent for 2014

Per Haar informerte om Styrets forslag til økt medlemskontingent. Styret forslår kontingenten økt på bakgrunn av at denne har vært uendret i omlag 10 år, at foreningen trenger en sunn økonomi og at forbundet har økt sitt kontingentbidrag.

Vedtak: Styrets forslag falt mot 25 stemmer.

SAK 9: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2014.

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2014 for årsmøtet, og forklarte i den anledning også bakgrunn for styrets forslag til kontingentøkning, jfr. sak 8.

Vedtak: Styrets budsjettforslag med justering for at den foreslåtte kontingentøkningen ikke ble vedtatt.

Budsjett vedtatt, med akklamasjon.

SAK 10: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Per Haar informerte årsmøtet om at styrets forslag til organisasjonsplan bygger på NIFs mal, og at denne skal vedtas av årsmøtet hvert år før hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Styret endret sitt forslag til organisasjonsplan under presentasjon til årsmøtet som følger:

Under Valgkomiteen plikter side 7 til følgende:

 • Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nominering som skal forelegges medlemmene på årsmøtet for verv som velges av årsmøtet.
 • Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag for nominering til verv som velges av styret.
 • Under Komiteer side 7 strykes rådgivende for bak Anlegg Sølyst.
 • Vedtak: Styrets forslag med endringer ble vedtatt mot 2 stemmer.

SAK 11: Valg

Ikke på valg: Leder Per Haarr, Økonomiansvarlig Rolf Johansen og leder for Trening & opplæring Per Lund.

a) Votering Leder og nestleder

 • Leder: Ikke på valg
 • Leder Regatta / Nestleder valgt for 2 år: Rune Kartveit valgt ved akklamasjon.
 • Leder Trening og opplæring: ikke på valg

b) Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

 • Valgkomiteens forslag:
 • Økonomiansvarlig: Ikke på valg
 • Leder Turseiling: Karen Blom Kleiberg velges for 2 år
 • Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen velges for 2 år
 • Leder anlegg Sølyst: Trond Kjønnerød velges for 2 år
 • HMS: Vidar Løining velges for 1 år
 • Varamedlem: Håvard Hauan velges for 2 år

Det ble stilt benkeforslag på valg som leder anlegg Sølyst. Carsten Bowitz ble forslått i stedet for Trond Kjønnerød som var valgkomiteens forslag.
Benkeforslaget fikk 26 stemmer, valgkomiteens forslag 24 stemmer og 2 blanke stemmer.
For øvrig ble valget som valgkomiteens forslag.

c) Votering øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

Referat

d) Votering 2 revisorer

 • Magnar Aksens
 • Kaja Samuelsen

e) Votering Representanter til ting og møter

Ikke gjennomført

f) Votering Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

 • Leder: Kenneth Hustvedt
 • Medlem: Rune Kartveit
 • Medlem: Birte Noer Borrevik
 • Medlem: Fredrik Kjellevoll
 • Vara medlem: Finn Amundsen
 • Votering: Valgt ved akklamasjon
 • Vedtak ihht votering

Informasjonssaker:

 • Nye hjemmesider er på vei
 • StorNM, informasjon ved Leif Arild Åsheim
 • Innsatsprisen 2013 går til Håvard Katle Fjon
 • Kran-gjengen takkes spesielt av styret og påspanderes en bedre middag av Stavanger Seilforening.
 • Hans Gerlach-Sørensen slutter som ansatt i Stavanger Seilforening og ble takket for god innsats.

Stavanger 17. februar 2014

Vidar Løining  (sign)   Svein Bertheussen (sign)