Privat: Referat 14 jun 2016

Privat: Referat 14 jun 2016

Møtested: Skipperstuen

Møtedato/-tid: Tirsdag 14. juni kl 19.00-21.00

Tilstede: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og varamedlem Randi Stray

Forfall: Vidar Løining

Sak 41/16 – Referat fra styremøte 10.05.2016

Sak 42/16 – Statusorientering drift:

Økonomi

Regatta

T&O

Turseiling

Havn

Langøy

Sak 43/16 – Seilsportsliga

Sak 44/16 – Arealplan Sølyst

Sak 45/16 – Orientering om møte med Stavanger Havn.

Sak 46/16 – Utleie av Langøy til bryllupsfest 10. sep.

Sak 47/16 – Godkjenning av innkjøp

Sak 48/16 – Styreleders plan for medarbeidersamtale med daglig leder

Aksjoner

Sak 41/16 – Referat fra styremøte 10.05.2016

Sak 32/16. Priser på oppgradering av strømanlegget på Langøy er innhentet.

Ref sak 47/16

Sak 33/16 Møte avtalt med hele krangjengen 15.juni

Sak 35/16 Randi fortsetter arbeide med SS logo. Kommer med forslag til ulike bruksområder.

Sak 37/16 Møte avholdt med Stavanger Havnevesen, Trond Andersen. Positivt TA ser på muligheten for å legge Pinå inn på havnekartet som oppmerksomhetsområde.

Vedtak: Referatet godkjennes

Sak 42/16 – Statusorientering drift:

Økonomi

Regnskap pr. mai gjennomgått. Inntekter, kostnader og likviditet utvikler seg ihht budsjett
Administrasjon: ferie fra uke 27 til og med uke 30. Sommerjobb til Olai Hagland jolleseiler 16 år. Ca 3 timer pr dg/ 7 dg pr uke /morgen og ettermiddag.

Kort informasjon fra komiteene

Regatta

T&O

Seilsportsliga ingen suksess i Stavanger, ingen deltagere påmeldt trening med sportsbåt.

Turseiling

Åpningsfest på Langøy stor suksess, 50 voksne og 30 unger. St.Hans tennes grillen på Sølyst.

Havn

Langøy

Har ikke mottatt noen rapport fra Olav Reilstad vedr. arbeidet med tre rydding. Følges opp.

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Sak 43/16 – Seilsportsliga

Vi arrangerer stevner 12-14 og 19-21 august.

Planlegger å seile på Pinå og benytte jollehavnen, og Skipperstuen.

Kranen må være tilgjengelig for utsett og opptak av 5 stk J70.

Søke skjenkebevilling. Dugnad innsats trengs ca 12-15 personer på land og til vanns.

Vedtak: Legge forholdene til rette, slik at dette blir de beste ligastevnene for seilerne dette året.

Sak 44/16 – Arealplan Sølyst

Lars Nielsen har utarbeidet en arbeidsskisse for området. Planen ligger vedlagt som pdf. Styret diskuterte skissen og hvordan anlegget på Sølyst kan utvikles videre, med spesiell fokus på tilrettelegging for sosial aktivitet.

Vedtak: Styret jobber videre med dette gjennom høst 2016

Sak 45/16 – Orientering om møte med Stavanger Havn.

Sak 37/16 Møte avholdt 14.juni med Stavanger Havnevesen, Trond Andersen. Positivt – TA ser på muligheten for å legge Pinå inn på havnekartet som oppmerksomhetsområde. Express seilere kan være problem dersom de seiler i havnen. Stor spredning på kompetanse.

Sak 46/16 – Utleie av Langøy til bryllupsfest 10. sep.

Daglig leder har mottatt en henvendelse fra et medlem som ønsker å leie Langøy til bryllup en helg i september. Styret diskuterte saken grundig.

Vedtak: Styret har vektlagt at private arrangementer i minst mulig grad skal hindre medlemmenes tilgang til Langøy ettersom fasilitetene her skal være mest mulig tilgjengelig for våre seilere til enhver tid. Dette må vektlegges ved leieforespørsler.  Utleie i helger i sommersesongen vil derfor normalt være uaktuelt. Styret vedtok derfor ikke å imøtekomme forespørselen.

Sak 47/16 – Godkjenning av innkjøp

1. Ytterlig kostnad for oppankring av flytende anlegg (60.000.) gjelder østre enda av flytebrygge, kan ikke benytte fjellbolter og må legge ut nye lodd.

2. Oppgradering strøm til 400v på bryggene på Sølyst, samt nye kabler og strømsøyler på C og B brygge. Estimert kostnad 520.000

3. Oppgradering strøm Langøy, legge nok en strømkabel til øyen, samme spor som den eksisterende. Estimert kostnad 262.000

4. Miljøstasjon: Bygge vegger/og tak? Innredning med spann for miljøsortering. Estimert kostnad 50.000

Vedtak
Pkt 1 – Godkjent
Pkt. 2 – Det alt vesentlige av kostnaden er nye strømsøyler. Anleggskomiten ba om å få komme med innspill på valg av søyler samt ønsket å innhente alternative priser. Leder for anleggskomiteen vil gi rask tilbakemelding til styret og administrasjon om anbefalingene sine.
Pkt. 3 – Det alt vesentlige av kostnaden er innkjøp av kabel. Daglig leder oversender spesifikasjon på kabelen til leder for anleggskomiteen. Disse vurderer om kabelen kan kjøpes billigere enn mottatt tilbud. Leder for anleggskomiteen gir rask tilbakemelding til daglig leder og styret
Pkt. 4 – Godkjent. Daglig leder får laget tegninger på miljøstasjonen og avklarer videre prosess med styreleder for bygging starter.

Sak 48/16 – Styreleders plan for medarbeidersamtale med daglig leder

Styreleder orienterte om dialog med daglig leder om arbeidssituasjon, trivsel/motivasjon, samarbeidsforhold med styret og komiteer, arbeidstid og lønn, samt ønsker fremover. Styreleder fortsetter diskusjonen med daglig leder om disse forhold.

Styreleder innledet til en diskusjon omkring foreningens driftsform og ressurssituasjon samt samarbeidet i styret. Foreningen trenger tilgang på ressurser og kompetanse innen teknisk drift av foreningens anlegg. Etter at Hans GS sluttet for noen år siden er det ikke like lett å holde kontinuitet i det tekniske vedlikeholdet på anleggene. Styret diskuterte også driftsformen for kranen på Sølyst og hvor lenge en kan forvente at medlemmer fortsetter å legge ned så betydelig dugnadsinnsats som en har gjort til nå. Dette vil også diskuteres med krangjengen i møte berammet 15.06.16.

Styret diskuterte også antall styremedlemmer og antallet komiteer og hvorvidt en kunne forenkle strukturen noe. Med 8 styremedlemmer, ett varamedlem og daglig leder tilstede i styremøtene er gruppen kanskje noe stor til å få en effektiv diskusjon og beslutningsprosess.

Styreleder tar disse problemstillinger opp i møte med kontrollkomitéen som avholdes senere i juni, og vil legge opp til videre diskusjoner og arbeid om dette temaet i styret i høst.

Aksjoner

Sak 34/16 Sak fra årsmøte møte med Express seiler /leder Øyvind Henriksen.

Sak 36/16 Dugnads kompensasjon

Sak 40/16 – Skiltplan for Sølyst lages og iverksettes høst 2016.
– Gjennomgang av havnergeler og evnt nødvendige endringer, høst 2016

Sølyst, 21 jun 2016

Tordis Stangeland