Innkalling til Årsmøtet

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. februar 2016 på Victoria Hotell kl 18.00.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning
 5. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag. Forslag som ligger til behandling er vedlagt årsberetningen
 7. Fastsette medlemskontingent. Styret forslår at medlemskontingenten forblir uendret fra i fjor
 8. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett
 9. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok (finnes på foreningens hjemmesider ) – kun mindre justeringer foreslås dette år
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Seks styremedlemmer og ett varamedlem
  3. Kontrollkomitè med minst to medlemmer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett. Styret forslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne.
  5. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Enkel servering. Hovedstyret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Vedlegg