Årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 21. mars kl 19.

Årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 21. mars kl 19.

Oppdatert 22.03

Takk til alle fremmøtte og velkommen til Hanne Scherer som nytt styremedlem!
Protokoll kommer her så fort den er ferdig skrevet og signert.

Velkommen til Stavanger Seilforening sitt årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Hotel Victoria, Skansekaien 1, 21. mars kl 19.

Dagsorden

Styreleder ønsker velkommen og starter med å orientering om diverse saker.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning.
 9. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent for 2022
 12. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2022
 13. Behandle Stavanger Seilforenings langtidsplan og
  handlingsplan
 14. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok.
 15. Behandle SS Lov

  16. Foreta valg:
  1. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og minst ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  1. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og minst ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

17. Engasjere revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap.

Årsmøtedokumenter

KRABBEN*
SS lov
Langtidsplan 2020- 30
Organisasjonshåndbok
Valg
Styrets forslag til dirigent, underskrivere av protokoll og valgkomite
Langøy reglements endring (stemmes over, sak 10)

* I Krabben ligger regnskap 2022, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2023 og handlingsplan 2023.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov. 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret