Arbeid på Langøy og tilhørende fasiliteter skal utføres i.h.t. dette HMS reglement.

Husk at du er på en øy, og ett godt stykke ifra sykehus. Nærmeste legehjelp er på Judaberg:

 

Legevaktsentral 116 117
Legekontor 51 71 42 00
Helsesøster 51 71 47 47

 

Ved akutt nødhjelp er telefonene som ellers

Brann og akutt forurensning 110
Politi og redningssentral 112
Lege og ambulanse 113

 

Ved behov for å oppgi posisjon til nødetat, bruk: Min posisjon er
59 grader 8 minutter og 55 sekunder nord,
5 grader 51 minutter og 18 sekunder øst.
Stedet er Langøy ved Finnøy i Stavanger kommune

Området Vest for huset er muligens egnet til landing med helikopter

Badebryggen Nord for stupebrettet er påtenkt for mottak av ambulansebåt

Ved innkjøp av væsker og lignende skal det alltid medfølge HMS Datablad. Disse oppbevares i mappe ved besøksprotokollen.
Det skal alltid benyttes egnet verneutstyr ved arbeider på Langøy, hvis dette ikke er tilstede, skal arbeidet utsettes til egnet verneutrustning forefinnes.
Tyngre arbeid, arbeid i høyden, arbeid med fallfare, eller der det kreves, skal alltid utføres av minimum to personer.
Elektriske installasjoner, rørinstallasjoner el.lign. skal utføres av fagfolk.
Arbeid på gangvei, brygger ( inkl. flytebrygger ) fortøyninger el.lign., skal alltid utføres av minimum to personer.
Overhold disse enkle regler og nyt dagene på Langøy og ikke i sykesengen.