Reglementet behandles og vedtas av årsmøtet. Her justert forhold til nye vedtekter vedtatt av årsmøtet 26. februar 2003, vedtatt av årsmøtet 9. des. 2003,vedtatt av årsmøtet 16. feb 2009.

§1

Båtplasser kan bare tildeles medlemmer av Stavanger Seilforening. Hovedstyret foretar tildeling av faste båtplasser etter innstilling fra driftssjef. Driftssjef foretar tildeling av midlertidige båtplasser.

§2

 1. Nye båtplasser tildeles medlemmer etter skriftlig søknad til driftssjef. Søknaden skal inneholde de opplysninger driftssjefen til enhver tid måtte anmode om.
 2. Nye båtplasser tildeles medlemmer etter medlemsansiennitet. Med medlemsansiennitet forstås i dette reglement det antall år vedkommende sammenhengende har vært medlem i foreningen. Opphold i medlemskap medfører tapt medlemsansiennitet.
 3. Ved lik medlemsansiennitet blir ny båtplass tildelt ved loddtrekning.
 4. Ved tildeling av nye båtplasser kan hovedstyret fravike medlemsansiennitetsprinsippet slik at seilbåter blir foretrukket – jfr. Lov for Stavanger Seilforening §1.
 5. Leieavtale om disposisjonsrett til båtplass skal være underskrevet av båteier og Stavanger Seilforenings representant før tildeling er gyldig.

§3

 1. Bedre båtplass tildeles medlemmer som allerede har båtplass i havnen, etter skriftlig søknad til driftssjef. Søknaden skal inneholde de opplysninger driftssjefen til enhver tid måtte anmode om. Søknaden gjelder kun i det år den er datert.
 2. Bedre båtplasser tildeles medlemmer etter båtplassansiennitet. Med båtplassansiennitet forstås i dette reglement det antall år vedkommende sammenhengende har hatt fast båtplass i havnen. Opphold i det å besitte båtplass medfører tapt båtplassansiennitet. Herfra er unntatt slikt opphold som er omtalt i Havnereglementets §3.
 3. Ved lik båtplassansiennitet blir bedre båtplass tildelt ved loddtrekning.
 4. I tilfelle flere medlemmer sammen besitter en båtplass og søker hver sin, blir det antall år de sammen har hatt båtplass delt på antallet andelshavere i fellesbåtplassen, ved beregning av båtplassansiennitet.
 5. I tilfelle et eller flere medlemmer trekker seg fra en fellesbåtplass, beholder den eller de gjenværende hele båtplassansienniteten.
 6. Medlemmer som etter søknad tildeles bedre båtplass, må påbegynne ny oppsparing av båtplassansiennitet.

§4

Hovedstyret kan frata et medlem båtplass i tilfelle:

 1. Medlemmet ikke innen fastsatte frister betaler alle avgifter og kontingenter til foreningen.
 2. Medlemmet ikke overholder de til enhver tid gjeldende lover og reglementer for foreningen, samt lover og reglementer for forening/forbund foreningen er tilsluttet.
 3. Medlemmet ikke sørger for forsvarlige fortøyninger og i den anledning ikke retter seg etter driftssjefens anvisning.
 4. Medlemmet i særlig grad vannskjøter sin båt hva angår vedlikehold og manøvrering.

§5

I tilfelle et medlem skifter til betydelig større eller mindre båt eller mellom seilbåt og motorbåt, kan Hovedstyret frata vedkommende båtplassen, men plikter i så fall å skaffe vedkommende en dertil egnet plass, såfremt dette er mulig.

§6

Et medlem har krav på å få beholde båtplassen såfremt det ikke foreligger forhold som rammes av §4 og §5.Båtplass kan ikke fremleies. Tildelt båtplass som ikke benyttes av medlemets båt som plassen er disponert til, disponeres av driftssjefen.

§7

 1. Medlemsansienniteten er personlig og kan ikke overtas av annen.
 2. Hovedstyret kan beslutte at båtplassansienniteten kan overtas av ektefelle. Dersom barn overtar båt etter medlem ved død eller av annen grunn overdrar båten slik at barn får beholde båtplassen overføres ikke båtplassansienniteten. Men det gis rett til en båtplass i havnen.

Slik overtakelse av båtplass må søkes skriftlig til driftssjef.

§8

Tidsfrist for alle søknader i havnen er 31.12 og gjelder for påfølgende år.

§9

 1. Med ny båtplass forstås i dette reglement båtplass som blir ledig og som kan tildeles medlem som fra før ikke har båtplass i havnen.
 2. Med bedre båtplass forstås i dette reglement båtplass som blir ledig og som kan tildeles medlem som fra før av har båtplass i havnen og som ønsker annen båtplass.
 3. Med midlertidig båtplass forstås i dette reglement båtplass som driftssjefen kan disponere etter skjønn inntil hovedstyret foretar fast tildeling.

§10

 1. Driftssjef plikter å holde rede på medlemsansiennitet og båtplassansiennitet.
 2. […]
 3. Driftssjef plikter å underrette medlemmer som etter søknad har fått tildelt ny eller bedre båtplass.

Søkere som ikke får slik tildeling får ingen underretning.

§11

Dette reglement er vedtatt på Stavanger Seilforenings Årsmøte 1981 og gjelder fra 1.1.82. Tilføyelser i § 2 og §3 er vedtatt på Stavanger Seilforenings Årsmøte 1992 og 1993 og gjelder fra 1.1.1993. Sist oppjustert etter organisasjonsendring og vedtektsendring foretatt av ekstraordinært årsmøte 26.september 2003. Sist oppjustert og vedtatt av Årsmøtet 16.02.2009.