farlig avfall

Fjerning av bunnstoff er en operasjon som av landets forurensningsmyndigheter er klassifisert som forurensning og restene av bunnstoff er klassifisert som spesialavfall og må håndteres deretter.

På Sølyst er det avsatt en egen spyleplass på servicekaien med egen kum med sandfilter som samler rester av bunnstoff og bunnstoffholdig spylevann. Dette sandfilteret må skiftes ved jevne mellomrom og behandles da som spesialavfall.

Dersom båteier skal fjerne bunnstoff utover vanlig spyling ved opptak må dette avtales med foreningen. Det vil da bli anvist plass for dette. Båteier er selv ansvarlig for å fjerne alt avfall og deponere dette på anvist sted. Dette gjelder også om andre enn båteier selv utfører fjerning av bunnstoff. Kostnader som påløper ved opprydning vil bli belastet båteier.