Protokoll fra Årsmøtet 2016

Tilstede: 58 stemmeberettigede medlemmer inkl. styret.

Dessuten møtte: Revisor Morten Helland og driftssjef Tordis Stangeland

Møtedato: Tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.00 – 20.30

Møtested: Victoria Hotel 9. februar 2016

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

SAK 6: Behandle innkommende forslag

A. I h.t. anbefaling fra NIF foreslår styret at årsmøtet gir styret fullmakt frem til neste årsmøte, til å oppdatere loven for Stavanger Seilforening i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. SS er pliktig til å endre loven i h.t. NIFs lovnorm.

B. I lys av bestemmelsene i foreningens lov om årsmøtets godkjennelse av låneopptak, ber styret om årsmøtets godkjennelse av overgang fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

C. Forslag fra Endre Middelthon Sunde, mottatt 2. januar 2016:

D. Forslag fra Øyvind Henriksen til årsmøtet i Stavanger Seilforening 9. februar.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2016

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2016

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

SAK 10: Engasjere statsautorisertrevisor/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

SAK 11: Foreta følgende valg

a. Leder og nestleder

b. Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

c. Valg av kontrollkomité:

d. Valg representanter til ting og møter

e. Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

Andre dokumenter


 

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55, som senere økte til 58, herav 3 kvinner. Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Einar Talgø som referent, Robert Johannessen og Kenneth Hustvedt til å underskrive protokollen, Ståle Tønnesen, Jonas Petter Ådnøy og Finn Tollefsen som tellekorps.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben, og presenterte versjonen av årsberetningen som følger regnskapet til Brønnøysundsregisteret. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

Rapport fra Langøykomiteen v/ Sonja Johannessen.

Gjennomgang av hva som er gjort i løpet av 2015 og litt tanker om hva vi vil med Langøy fremover. Det blir klargjort til flere dugnader utover våren.

Rapport fra Trening og opplæring v/ Leif Middelthon

Gjennomgang av hva som er gjort i 2015 samt tanker for hva det skal fokuseres på i 2016.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen. Styret la frem oversikt på kostnadsutviklingen de senere år.

Revisjonsrapport fra Sumergo v/revisor Edgar Wigestrand opplest av revisor Morten Helland.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

Rapport fra kontrollkomiteen ble gjennomgått av Per Lund. Komiteen hadde to kommentarer:

 • Det skal føres protokoll for innkjøp over beløpsgrense.
 • Det er ikke avholdt beredskapsøvelse.

Ellers hadde komiteen ingen kommentarer.

SAK 6: Behandle innkommende forslag

A. I h.t. anbefaling fra NIF foreslår styret at årsmøtet gir styret fullmakt frem til neste årsmøte, til å oppdatere loven for Stavanger Seilforening i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. SS er pliktig til å endre loven i h.t. NIFs lovnorm.

Styrets innstilling: Anbefaler årsmøtet å vedta oppdatert lovnorm fra NIF.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

B. I lys av bestemmelsene i foreningens lov om årsmøtets godkjennelse av låneopptak, ber styret om årsmøtets godkjennelse av overgang fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

Styrets innstilling: Anbefaler årsmøtet om å godkjenne overgang fra nedbetalingslån til Fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3.800.000,-.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

C. Forslag fra Endre Middelthon Sunde, mottatt 2. januar 2016:

Til årsmøte i Stavanger Seilforening 9. februar 2016

Undertegnede fremmer herved forslag om at Klubbhuset som foreningen eier på Sølyst stilles til disposisjon for foreningens medlemmer til private arrangementer som konfirmasjon, jubileer etc.

Klubbhuset er et aktivum som bør få en større utnyttelsesgrad.

Styrets innstilling: Styret har behandlet forslaget i styremøte 14.januar d.å. Styret stiller seg positiv til at klubbhuset kan brukes til noe mer enn i dag. Retningslinjer for bruk av klubbhuset bør oppdateres og besluttes av styret. Styret anbefaler at årsmøtet oversender forslaget til styret for videre behandling og for oppdatering av retningslinjer for medlemmers bruk av klubbhuset.

Årsmøtet kommenterte at det er viktig at retningslinjene for slik utleie blir tydelige og ikke kommer i konflikt med foreningens øvrige aktivitet. Det bør dessuten arbeides for å få til en brukbar Internett tilknytning i klubbhuset.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

D. Forslag fra Øyvind Henriksen til årsmøtet i Stavanger Seilforening 9. februar.

Som aktiv Express-seiler og medlem av Stavanger seilforening ønsker jeg å fremme følgene forslag for årsmøtet i Stavanger seilforening som avholdes 9. februar 2016.

Express-flåten er regionens største aktive regattaklasse for en-type kjølbåter. Onsdagsregattaene utgjør ryggraden for aktivitet og sportslig utvikling av klassen – totalt 26 båter fikk registrert resultat høsten 2015! Stavanger seilforening har i en årrekke tilrettelagt for klassen og hovedtyngden av aktive seilere er lokalisert her.

De siste to sesongene har det blitt arrangert to løp hver onsdag. Dette har vært en ubetinget suksess som har bidratt til en generell nivåheving av klassen gjennom flere starter og jevnere, tettere seilaser. På tross av en positiv utvikling lokalt, har andre regioner hatt en større fremgang. Særlig synliggjort under NM i Stavanger i 2015 hvor beste lokale båt ble nummer 13. (NM i Stavanger var forøvrig et fantastisk arrangement!)

Jeg mener dagens onsdagsregatta ikke gir rom for videre sportslige utviklingen av Express-flåten. Det er behov for et mer dedikert arrangement hvor Expressene – og andre en-type kjølbåter som Melges, B/One, J70 – kan seile på mer fleksible baner med friere vind, og hvor det f.eks. også muliggjør ytterligere starttrening. «Marøy havet» er i så måte ideelt.

Kommende sesongen skal det også arrangeres NM for Melges i Stavanger. Samtidig vil Stavanger seilforening delta i Seilsportsligaen. Sportslig suksess vil kreve øving under forhold som ligger tett opp mot måten disse mesterskapene vil bli arrangert.

Gandsfjord seilforening ønsker ikke å tilrettelegge for et slikt arrangement.

Jeg foreslår derfor at Stavanger seilforening trer inn som arrangør eller offisiell medhjelper til GS i å arrangere en-type regatta for kjølbåter (Express, Melges, B/One og J70/80) på onsdager. Dette sikrer et godt sportslig tilbud samtidig som onsdagen beholdes som regionens kraftsentrum.

Jeg ber derfor årsmøtet fatte følgende vedtak:

Stavanger seilforening påtar seg å arrangere onsdagsregattaer for en-type kjølbåter, Express, Melges, B/One og J70/80, på «Marøy havet» kommende sesong eller inngår et offisielt samarbeid med

Styrets innstilling: Styret har behandlet forslaget i styremøte 03.02.2016. Styret anser saker av denne natur å ligge under styrets ansvarsområde. Styret er positiv til å behandle henvendelsen og anbefaler overfor årsmøtet at forslaget oversendes styret for videre behandling.

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling – 48 stemmer for / 10 stemmer mot.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2016

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret fra 2015 til 2016

Vedtak: Årsmøtet godkjente kontingentene som foreslått

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2016

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2016.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Rolf Johansen viste til den grundige gjennomgangen av organisasjonsplanen på fjorårets Årsmøte, og til at årets forslag til endring ikke hadde betydning for hovedprinsippene.

Vedtak: Styrets forslag til organisasjonshåndbok ble vedtatt

SAK 10: Engasjere statsautorisertrevisor/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

Styret fremla forslag på Sumergo v/ Edgar Wigestrand

Vedtak: Vedtatt i h.t. styrets anbefaling.

SAK 11: Foreta følgende valg

a. Leder og nestleder
 • Leder: Rolf Johansen, ikke på valg
 • Leder Trening & Opplæring / Nestleder: Leif C. Middelthon, valgt for 1 år.
b. Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

 1. Økonomiansvarlig: Harald Grøssfjell, ikke på valg
 2. Leder Regatta: Rune Kartveit, valgt for 2 år
 3. Leder Turseiling: Gro H. Kleiberg, valgt for 2 år
 4. Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen, valgt for 2 år
 5. Leder anlegg Sølyst: Carsten Bowitz, valgt for 2 år
 6. HMS: Vidar Løining, ikke på valg
 7. Varamedlem: Randi Stray, valgt for 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

c. Valg av kontrollkomité:
 • Per Lund valgt for 1 år
 • Erik Tjemsland valgt for 1 år
d. Valg representanter til ting og møter

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne

e. Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem
 • Leder: Per Haarr
 • Medlem: Kristian Kleiberg
 • Medlem: Hanne Bowitz
 • Varamedlem: Håvard Hauan

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt

Informasjonssaker:

 • Innsatsprisen 2015 går til Knut Tore Fjon for sin mangeårige innsats for tilrettelegging og oppfølging av foreningens unge seilere.
 • Innsatsprisen 2015 går til Hans G. Sørensen – alltid tilstedeværende og velvillig hjelpende hånd til foreningen og dens medlemmer.

Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen:

 • Karen Blom Kleiberg
 • Håvard Hauan

Stavanger 10. februar 2016

Robert Johannessen (sign)          Kenneth Hustvedt (sign)


Andre dokumenter

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. februar 2016 på Victoria Hotell kl 18.00.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning
 5. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag. Forslag som ligger til behandling er vedlagt årsberetningen
 7. Fastsette medlemskontingent. Styret forslår at medlemskontingenten forblir uendret fra i fjor
 8. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett
 9. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok (finnes på foreningens hjemmesider ) – kun mindre justeringer foreslås dette år
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Seks styremedlemmer og ett varamedlem
  3. Kontrollkomitè med minst to medlemmer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett. Styret forslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne.
  5. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.


 

Enkel servering. Hovedstyret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

 

Vedlegg

Protokoll fra Årsmøtet 2015

Til stede 58 stemmeberettigede medlemmer inkl. hovedstyret foruten driftssjef og en ektefelle.

Møtedato: Mandag 10. februar 2015 kl 18.00 – 20.30

Møtested: Victoria Hotel

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 58 og Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Vidar Løining som referent, Rolf Johnsen og Robert P. Johannessen til å underskrive protokollen, Einar Talgø, Ståle Freyer og Liv Kleppe som tellekorps.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

Rapport fra Langøy komiteen v/ Sonja Johannessen.
Gjennomgang av hva som er gjort i løpet av 2014 og litt tanker om hva vi vil med Langøy fremover. Det blir klargjort til flere dugnader utover våren.

Rapport fra Sport v/ Per Lund og Rune Kartveit.
Gjennomgang av hva som er gjort i 2014 samt tanker for hva det skal fokuseres på i 2015.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.
Det ble reist spørsmål ved utviklingen av de administrative kostnadene de senere årene. Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen. Styret vil fremlegge en oversikt over kostnadsutviklingen over noen år på neste årsmøte.
Intern Revisor Magnar Aksnes og Kaja Samuelsen presenterte revisorberetning for årsmøtet.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

SAK 6: Behandle forslag og saker

Det er ikke kommet inn forslag.

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2015

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret fra 2014 til 2015.

Vedtak: Årsmøtet godkjente kontingentene som foreslått

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2015.

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2015.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Per Haar informerte årsmøtet om at styrets forslag til organisasjonsplan bygger på NIFs mal, og at denne skal behandles av årsmøtet hvert år. Første versjon fremlagt for årsmøtet i 2014.

Hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets forslag til organisasjonshåndbok ble vedtatt

SAK 10: Valg

Valgkomiteens leder fremla komiteens innstilling

a) Votering Leder og nestleder

 • Leder: Rolf Johansen, valgt for 2 år
 • Leder Regatta / Nestleder: Rune Kartveit, ikke på valg.

b) Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

 • Økonomiansvarlig: Harald Grøssfjell, valgt for 2 år
 • Leder for Trening & Opplæring: Leif C. Middelthon, valgt for 2 år
 • Leder Turseiling: Karen Blom Kleiberg, ikke på valg
 • Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen, ikke på valg
 • Leder anlegg Sølyst: Carsten Bowitz, ikke på valg
 • HMS: Vidar Løining, valgt for 2 år
 • Varamedlem: Håvard Hauan, ikke på valg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

c) Valg av kontrollkomitè:

 • Per Lund valgt for 1 år
 • Erik Tjemsland valgt for 1 år

d) Valg av ekstern revisor:

Styret fremla forslag på Sumergo v/ Edgar Wigestrand

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

e) Valg representanter til ting og møter

 • Ikke gjennomført

f) Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

 • Leder: Per Haarr
 • Medlem: Kristian Kleiberg
 • Medlem: Finn Amundsen
 • Vara medlem: Hanne Bowitz

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt

Informasjonssaker

Express NM, 28. – 30. august
Dugnader kan utføres:
 • Arrangementer (vi trenger frivillige til NM).
 • I havnen på Sølyst.
 • På Langøy.
Innsatsprisen 2014 går til
 • Jan Ketil Greve for arbeidet med havn og spesielt på D-bryggen og
 • Morten Sola for hans arbeid på Langøy.
Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen
 • Per Haarr
 • Per Lund
Takk til interne revisorer for hjelpen:
 • Magnar Aksens
 • Kaja Samuelsen

 

Stavanger 10. februar 2014

Rolf Johnsen (sign)  Robert P. Johannessen (sign)

 

Protokoll fra Årsmøtet 2013

 

Til stede 55 stemmeberettigede medlemmer inkl. hovedstyret.

Forfall fra hovedstyret: John Arild Viste, Per Lund

Møtedato: Mandag 17. februar 2014 Kl. 18.00 – 22.30

Møtested: Victoria Hotel 17. februar 2014

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55 og som dirigent/ordstyrer velges Bjørn Andersen, ved akklamasjon

SAK 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Leif Arild Åsheim som referent, Vidar Løyning og Svein Bertheussen til å underskrive protokollen, Rune Vatnamot, Ståle Tønnessen og Sigurd Bowitz som tellekorps, ved akklamasjon.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til åreberetning i Krabben. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt ved akklamasjon.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap som fremlagt i Krabben, og informerte årsmøtet om at styret i fremtiden ønsker å fremlegge et samlet regnskap som ikke er avdelingsfordelt. I år er regnskapet presentert i Krabben både i nytt og tidligere format, og begge ble gjennomgått på årsmøtet. Årsmøtet gav positiv respons på nytt presentasjonsformat av regnskap.

Revisor Magnar Aksnes presenterte revisorberetning for årsmøtet, denne er vedlagt referatet.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt, ved akklamasjon.

SAK 6: Vedta ny lov.

Per Haar informerte årsmøtet om at Stavanger Seilforening er pålagt av NIF å gjennomføre en lovendring slik at foreningens lover er i overensstemmelse med NIFs lovnorm, og gjennomgikk hovedpunkter i styrets forslag til ny lov for Stavanger Seilforening.

Vedtak: Styrets forslag til ny lov ble vedtatt uten motstemmer.

SAK 7: Behandle innkomne forslag. Forslag som foreligger til behandling er vedlagt årsberetningen

Behandlet som sak 8.

SAK 8: Fastsette medlemskontingent for 2014

Per Haar informerte om Styrets forslag til økt medlemskontingent. Styret forslår kontingenten økt på bakgrunn av at denne har vært uendret i omlag 10 år, at foreningen trenger en sunn økonomi og at forbundet har økt sitt kontingentbidrag.

Vedtak: Styrets forslag falt mot 25 stemmer.

SAK 9: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2014.

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2014 for årsmøtet, og forklarte i den anledning også bakgrunn for styrets forslag til kontingentøkning, jfr. sak 8.

Vedtak: Styrets budsjettforslag med justering for at den foreslåtte kontingentøkningen ikke ble vedtatt.

Budsjett vedtatt, med akklamasjon.

SAK 10: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Per Haar informerte årsmøtet om at styrets forslag til organisasjonsplan bygger på NIFs mal, og at denne skal vedtas av årsmøtet hvert år før hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Styret endret sitt forslag til organisasjonsplan under presentasjon til årsmøtet som følger:

Under Valgkomiteen plikter side 7 til følgende:

 • Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nominering som skal forelegges medlemmene på årsmøtet for verv som velges av årsmøtet.
 • Under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag for nominering til verv som velges av styret.
 • Under Komiteer side 7 strykes rådgivende for bak Anlegg Sølyst.
 • Vedtak: Styrets forslag med endringer ble vedtatt mot 2 stemmer.

SAK 11: Valg

Ikke på valg: Leder Per Haarr, Økonomiansvarlig Rolf Johansen og leder for Trening & opplæring Per Lund.

a) Votering Leder og nestleder

 • Leder: Ikke på valg
 • Leder Regatta / Nestleder valgt for 2 år: Rune Kartveit valgt ved akklamasjon.
 • Leder Trening og opplæring: ikke på valg

b) Votering 6 styremedlemmer og 1 varamedlem

 • Valgkomiteens forslag:
 • Økonomiansvarlig: Ikke på valg
 • Leder Turseiling: Karen Blom Kleiberg velges for 2 år
 • Leder anlegg Langøy: Sonja Johannessen velges for 2 år
 • Leder anlegg Sølyst: Trond Kjønnerød velges for 2 år
 • HMS: Vidar Løining velges for 1 år
 • Varamedlem: Håvard Hauan velges for 2 år

Det ble stilt benkeforslag på valg som leder anlegg Sølyst. Carsten Bowitz ble forslått i stedet for Trond Kjønnerød som var valgkomiteens forslag.
Benkeforslaget fikk 26 stemmer, valgkomiteens forslag 24 stemmer og 2 blanke stemmer.
For øvrig ble valget som valgkomiteens forslag.

c) Votering øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

Referat

d) Votering 2 revisorer

 • Magnar Aksens
 • Kaja Samuelsen

e) Votering Representanter til ting og møter

Ikke gjennomført

f) Votering Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

 • Leder: Kenneth Hustvedt
 • Medlem: Rune Kartveit
 • Medlem: Birte Noer Borrevik
 • Medlem: Fredrik Kjellevoll
 • Vara medlem: Finn Amundsen
 • Votering: Valgt ved akklamasjon
 • Vedtak ihht votering

Informasjonssaker:

 • Nye hjemmesider er på vei
 • StorNM, informasjon ved Leif Arild Åsheim
 • Innsatsprisen 2013 går til Håvard Katle Fjon
 • Kran-gjengen takkes spesielt av styret og påspanderes en bedre middag av Stavanger Seilforening.
 • Hans Gerlach-Sørensen slutter som ansatt i Stavanger Seilforening og ble takket for god innsats.

Stavanger 17. februar 2014

Vidar Løining  (sign)   Svein Bertheussen (sign)

Innkalling til Årsmøtet 2014

Årsmøtet avholdes mandag 17. februar 2014 på Victoria Hotell kl 18.00.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning.
 5. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand.
 6. Vedta ny lov.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett.
 10. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder
 • 6 styremedlem og 1 varamedlem
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • 2 revisorer.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett.
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Årsberetning og regnskap for 2013, budsjett og handligsplan for 2014 samt forslag til behandling er trykket i Krabben årbok 2013 og sendt alle medlemmer senest 14 dager før årsmøte. Krabben og protokoll fra tidligere årsmøter ligger på forenings hjemmeside www.stavangerseilforening.no

Utenom det formelle programmet kan det bli enkelte tilleggsposter i programmet

Enkel servering. Hovedstyret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Stavanger 20.01.2014
Hovedstyret

Per Haarr

Krabben 2014

Årsmøte 2014

Stavanger Seilforening avholder årsmøte mandag 17 .februar 2014. Som vanlig på Hotell Victoria kl. 18.00.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Hovedstyret i hende senest mandag 20.januar 2014 kl 18.00. Krabben -årbok for 2013 ligger på våre hjemmesider. Her finner du innkalling og saksliste til årsmøte. Velkommen!